Tools
Register Login

STAVEBNÝ PORTÁL A STAVEBNINY

Piatok, 28 Aug 2015

Obchodné podmienky
Článok I. Všeobecné ustanovenia

Obchodné a dodacie podmienky upravujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a sú záväzné aj pre kúpnopredajný proces bez uzavretej samostatnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka

Letorast, s.r.o.
so sídlom:
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
IČO: 35 835 133
DIČ: 2021660498
IČ DPH: SK2021660498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26433/B
(ďalej buy clomid len „Predávajúci")

A kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.letorast.sk (ďalej len „letorast.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“).

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.letorast.sk.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich buy clomid zverejnenia na www.letorast.sk

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji azásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodnépodmienky nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.letorast.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke www.letorast.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.letorast.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho pre kupujúceho:
Letorast, s.r.o.
Telefónny kontakt: 0918 995 priligy online 222
E-mail: info@letorast.sk.

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.letorast.sk.

Článok II. Objednávanie tovaru

Kupujúci prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru (košík internetového obchodu), alebo e-mailom uskutoční objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, množstvo tovaru, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými a dodacími podmienkami a súhlasí s nimi. Po obdržaní objednávky predávajúci vystaví predfaktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet, prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail. Zaplatením kúpnej ceny objednávajúci potvrdzuje svoju objednávku a tým uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, na ktorej základe sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.

Článok III. buy propecia Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať e-mailom. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, tj. do doby zaplatenia. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo dôjde ku zvýšeniu ceny za tovar na strane dodávateľa predávajúceho alebo pokiaľ nie je schopný tovar za jeho uvedenú cenu v danej chvíli dodať z iných dôvodov. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo odoslaná na adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 5 pracovných dní). Predávajúci je rovnako oprávnený stornovať objednávku, keď platba za tovar nebola prevedená v stanovenom termíne. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na faktúre) riadne a úplne pripísaná na účet predávajúceho.

Článok IV. Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný priamo od výrobcov prípadne zo skladov spoločnosti Letorast, s r.o. kuriérskou službou alebo iným prepravcom. Dodacia lehota bude vzájomne dohodnutá a následne potvrdená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež technika na vyloženie tovaru (vysokozdvižný vozík o nosnosti min. 1,5 tony, resp. žeriav, ak si zákazník neobjednal automobil s hydraulickou rukou). V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí všetky dodatočné náklady. Pokiaľ si kupujúci neobjedná dopravu automobilom s hydraulickou rukou, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške, ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí kupujúci v prípade akejkoľvek vady na tovare komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.

Článok V. Cena

Cenníková cena za tovar predstavuje cenu bez dopravy. Cenníková cena je pre kupujúcich stanovená vrátane 20% DPH s následnou možnosťou odpočtu DPH u oprávnených osôb. Pri tovaroch, ktoré sú dodávané ako ucelené kamiónové dodávky je doprava zdarma. Pri tovaroch, u ktorých si zákazník zvolí dodanie prepravnou službou, budú pripočítané dopravné náklady zo skladov individuálne podľa vzdialenosti miesta stavby od miesta nakládky.

Článok VI. Platobné podmienky a fakturácia.

Tovar dodávame výhradne až po úhrade s výnimkou osobitných dohôd. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 7 dní od obdržania všetkých k tomuto úkonu potrebných podkladov (dodací list potvrdený kupujúcim, vyúčtovanie dopravného prepravcu atď.).

Článok VII. Reklamácie

Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá zostane prepravcovi, ktorý ju bezodkladne postúpi predávajúcemu. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky. Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predávajúci uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým komerčným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

Článok VIII. Bezpečnosť buy levitra a ochrana osobných údajov

Všetky údaje ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam . Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevadzkovateľom týchto stránok a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je spoločnosti Letorast, s.r.o. Zákazník registráciou súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Letorast, s.r.o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovar (poskytnutie mena a adresy) .

Článok IX. Zodpovednosť za správnosť údajov

Vzhľadom ku skutočnosti, že informácie uvedené na webovej stránke sú preberané od tretích strán a môžu preto obsahovať nepresnosti, nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z našej webovej stránky www.letorast.sk.